Søknad om midler

Prinsipper for søknad om Geovekst-kommune midler

Eksempler på prosjekter som har fått tildelt støtte:                        

2004: 50 000,- til Regionsrådet Nordhordland IKS til utarbeidelse av en mal for kommunal geodataplan som kommunedelplan.
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2004: 20 000,- til Geoforum Finnmark til støtte av arbeidet med en kursserie for kommunen i Finnmark med tema: oppdatering av Geodataplan og Geovekst forvaltningsavtaler
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2007: 30 000,- til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Prosjektet omfattet testing/utprøving av en felles forvaltningsløsning for kart- og geodata i SNR-kommunene. Konkret omfattet søknaden følgende: ”Finansiering av konsulentbistand og kostnader til oppgradering av servere.
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2007: 40 000,- til Regionsrådet Bergen og omland for utvikling av en nasjonal produktstandard for adressekart
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2012: 100 000,- til KS i støtte til et forprosjekt for å se hvordan KS kan styrke sitt arbeid innen Kommunalteknikk (Teknikk og miljø) med særlig vekt på geomatikk og hvilken nytte dette fagområdet kan ha for kommunesektoren.
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2015: 80 000,- til Plan- og temakartutvalget Oslo, Akershus for å dekke utgifter i forbindelse med en flomanalyse workshop for etablering av et mer presist aktsomhetskart.
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2015: 25 000,- til felles adresseringsprosjekt for kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solundutarbeidelse. Midlene er forutsatt benyttet til utarbeidelse av informasjonsmateriale i forbindelse med adresseringsprosjektet
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2016: 25 000,- til Fjell kommune i forbindelse med et analyse og formidlingsprosjekt for å øke bruken av gis i kommunen.
Søknad/Vedtak, Prosjektrapport

2016: Kommunene Åfjord, Kongsvinger, Malvik og Søgne er tildelt kr 25 000,- hver, i forbindelse med at de er pilot kommuner for innføring av Sentral felles kartdatabase. (Vedtak Fagrådet)

2017: 50 000,- hver til hhv Tromsø og Kongsvinger kommune for pilotarbeid i forbindelse utvikling av registreringsløsning av belysningsanlegg
Søknad/vedtak, Prosjektrapport

2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023: Vedtaksliste over tildelinger av midler ligger under møteinnkallinger og årstall.