Retningslinjer

Prinsipper for søknad om Geovekst-kommune midler:

  1. Søknader vurderes to ganger hvert år av kommunerepresentantene i Geovekst-forum, som gir sin anbefaling til Kommunenes Sentralforbund. Følgende frister settes for innsending av søknader: 15. mai og 15. november. Søknadsfristene kunngjøres på KS’ web-sider og Kartverkets Geovekst-sider og annonseres eventuelt på GeoForums web-sider samt i geodataportalen GeoNorge.
  2. Kommunenes Sentralforbund fastlegger den årlige ramme for tildeling og tar stilling til de konkrete søknadene.
  3. Støtten skal bare gis til (representanter for) kommuner tilsluttet Geovekst-samarbeidet.
  4. Støtten kan gjelde både sentrale og regionale tiltak.
  5. Tiltak som kommer i betraktning, skal omfatte kompetanseøking og/eller kvalitetsheving av data i tilknytning til Geovekst.
  6. Utviklingsprosjekter og tiltak med høy overføringsverdi skal ha prioritet.
  7. Reise- og oppholdsutgifter til seminarer, kurs, samlinger, hospitering og lignende kan i noen grad dekkes dersom punktene 3 – 6 er oppfylt.