Vedtekter

Formål

Geovekst-kommune er et fagforum som skal bidra til samordning av kommunenes interesser innenfor Geovekst-samarbeidet og Norge Digitalt.

Medlemskap

Medlem i Geovekst-kommune kan være kommuner som deltar i geovekst-samarbeid, har forvaltningsavtale og betaler medlemsavgift. Kommuner som deltar i geovekst-samarbeid og har forvaltningsavtale, men som ikke betaler medlemsavgift, kan opptas som assosiert medlem. Det samme kan geovekstkommuner uten forvaltningsavtale.

Medlem som ikke betaler medlemsavgift kan delta i organisasjonens aktiviteter, men har ikke stemmerett ved avstemninger. Assosiert medlem kan ikke søke Geovekst-kommune om støtte til prosjekter.

Arbeidsområder

Geovekst-kommunes aktiviteter kan omfatte alle forhold som berører medlemmenes interesser innenfor geovekst-samarbeidet og Norge Digitalt. Aktivitetene bestemmes til enhver tid av medlemmenes behov og saker som kommunene eller KS ønsker å ta opp.

Geovekst-kommune skal:

 • Samordne kommunenes synspunkter i Geovekst-forum.
 • Påvirke utviklingen av Norge Digitalt, bl.a. ved å motta, koordinere og formidle innspill slik at kommunesektoren kan fremstå som en samlet part i Norge Digitalt
 • Jobbe for å realisere ”kommune-Norge Digitalt”.
 • Informere om saker tatt opp i Geovekst-forum.
 • Behandle søknader om støtte fra medlemmene.

Overordnet styring

Geovekst-kommune organiseres som en integrert del av KS. Øverste styringsorgan er sentralstyret i KS. Handlingsplaner og årsbudsjett skal godkjennes av KS.

 Årssamling

Det avholdes årssamling for Geovekst-kommunes medlemmer. Varsel om årssamling sendes ut 4 uker i forkant. Forslag til årssamlingen må være mottatt av sekretæriatet minst 2 uker før årssamlingen. Utsending av dagsorden og innkomne forslag sendes ut senest 1 uke i forkant. Hvert medlem har rett til å delta på årssamlingen med én stemmeberettiget representant. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

Årssamlingen skal ha følgende dagsorden:

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent og sekretær samt to representanter fra medlemmene til å undertegne protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Handlingsplan og budsjett
 6. Medlemsavgift
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Årssamlingen velger medlemmer til et fagråd med 5 medlemmer. Leder for fagrådet velges særskilt. Valgene gjelder for 2 år, men slik at ved første gangs valg velges 2 av medlemmene for 1 år.

Årssamlingen velger hvert år en valgkomité på 2 medlemmer.

 Alle vedtak fattes med simpelt flertall.

 Fagråd

Fagrådet skal være et forum for drøfting av aktuelle saker som angår Geovekst-kommune, herunder saker som medlemmene tar opp. Fagrådet kan nedsette prosjektgrupper for utredning av konkrete saker og treffe beslutning om iverksetting av tiltak innenfor vedtatt handlingsplan og budsjett.

Fagrådet er rådgivende organ for KS i strategiske og faglige spørsmål innenfor Geovekst og Norge Digitalt. Fagrådet kan også ta opp saker på eget initiativ eller etter innspill fra minst fem medlemskommuner. Fagrådet velger tre av sine representanter til Geovekst-forum. Ved KS sin oppnevning av representanter til ND-rådet og referansegruppe rådspørres Fagrådet.

Fagrådet utarbeider i samarbeid med sekretariatet forslag til årsmelding og årsregnskap som framlegges til behandling på årssamlingen.

Fagrådet skal holdes løpende orientert om sekretariatets arbeid og trekkes aktivt inn når det er hensiktsmessig.

Det gjennomføres et fast årlig møte mellom fagrådet og administrativ ledelse i KS for å drøfte virksomheten i Geovekst-kommune.

Sekretariat

Sekretariatet forestår driften av Geovekst-kommune og har den daglige kontakten med medlemmene. Sekretariatsleder for Geovekt-kommune har ansvar for gjennomføring av vedtatt handlingsplan og økonomistyring i henhold til budsjett.

Økonomi

Geovekst-kommunes aktiviteter skal være finansiert ved medlemsavgift og evt. andre inntekter. Avgiften fastsettes til en andel av forvaltningsavtalene. Forumet skal ha eget prosjektregnskap i KS. Eventuelle overskudd/underskudd overføres til neste år.

Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan foretas på årssamlingen med simpelt flertall. Forslag til endringer kan ikke tas opp som benkeforslag, men skal sendes ut sammen med sakspapirene til årssamlingen.